ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 
A WELL DECK KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)
Telehelyi vásárlás esetén
  • Szerződés hatálya I/1.Jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) a jelen megrendelés túloldalán megnevezett és a túloldalon
 írt adatokkal bíró társaság, mint Szállító - továbbiakban Szállító - által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb - az értékesítéssel kapcsolatos - dokumentumokkal összhangban értelmezendők, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Szállító székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek és raktárainak listája elérhető a www.welldeck.hu weboldalon.
A WELL DECK Kft.
Székhelye: 2921 Komárom, Puskaporosi u. 10-10/A
Telefon:+36309017555
E-mail:welldeck@welldeck.hu
Cégjegyzékszáma: 11-09-008550
Adószáma:12783692-2-11

 
I/2.Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő bármely eltérés csak Szállító és Vevő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes, a módosítás a számlán vagy az azt helyettesítő bizonylaton nem lehetséges.
I/3.Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed minden a Szállító által forgalmazott árucikkre és termék - a továbbiakban együttesen Áruk - forgalmazására.
II. Megrendelés
II/1.Vevő a Szállító által forgalmazott Árukat raktári értékesítés esetén készpénzes  fizetés esetén azonnal elviheti. Szállító egyes termékeket csak minta alapján, megrendelés útján értékesít. Ilyen esetekben a megvásárolni kívánt árura a megrendeléskor Rendelési Nyomtatvány kerül kitöltésre. A megrendelt áru kizárólag a teljes vételár, valamint a jelen ÁSZF-ben szabályozott költség és egyéb díj megfizetésével egyidejűleg vihető el.
II/2.Megrendelés érvényes létrejöttéhez szükséges, hogy Vevő a megrendeléskor, az Áru típusától függően, legalább az Áru(k) ellenértékének 50%-át kitevő összegű előleget fizessen meg Szállító részére.
II/3.Megrendelés esetén Szállító köteles felhívni Vevő figyelmét arra, amennyiben a megrendeléssel érintett termék gyártását beszüntették, az csak a raktárkészlet erejéig kapható, csak csökkentett minőségben kapható stb. Ha a gyártó a megrendelés és a termék Vevő általi átvétele közötti időben szünteti be egy adott termék gyártását, erről Szállító haladéktalanul értesíteni köteles Vevőt. Ebben az esetben Vevő választása szerint vagy visszakapja az általa befizetett előleget, vagy más megrendelés esetén az általa befizetett előleg összege ezen megrendelésbe beszámításra kerül.
II/4.A Vevő kérésére az általa megadott adatok alapján készített vagy részére átalakított, méretre vágott áru esetén a Vevő kizárólagosan felel az általa megadott méretek, mértékek és értékek helyességéért és az általa adott útmutatásokért.
III. Árak
Szállító ajánlataiban szereplő árak az árajánlat napján érvényes árakat tartalmazzák. Szállító ajánlataiban feltüntetett árak bruttó árak, azok a mindenkori általános forgalmi adót tartalmazzák.
IV. Szállítási határidő
IV/1. A Szállító által vállalt szállítási határidőt a megrendelés tartalmazza. Amennyiben a megrendelésben megjelölt szállítási határidőt Szállító elmulasztja, az esetben erről a tényről köteles a VI/1. pontban írottak szerint értesíteni Vevőt.
IV/3. Amennyiben a Szállító a megrendelésben vállalt szállítási határidőhöz képest 90 napot meghaladó késedelembe esik, ezt követően Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.
V. Szállítás
V/1.A szállítás a felek eltérő megállapodása hiányában a szerződéskötés helyéről történik, azaz Szállító székhelyéről, illetve telephelyéről, fióktelepéről vagy raktárából, mely az átadás-átvétel helye is. Ebben az esetben az átvétel helye a szerződéskötés helye (szállító székhelye vagy telephelye, fióktelepe vagy raktára). A szállításról a felek eltérő megállapodása hiányában Vevő köteles, saját költségére és felelősségére gondoskodni.
V/2. Amennyiben a terméket Vevő részére történő leszállítása nem lehetséges, például mert a Vevő a terméket, annak ellenére, hogy annak nincs hibája, nem veszi át vagy nem megfelelő szállítási címet ad meg a szállító cégnek, és a szállító cég a terméket vissza-szállítja Szállító részére, Szállító értesíti Vevőt a VI/1. pontban írottak szerint a termék  részére történő visszaszállításáról, és annak következményeiről. Vevő az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles gondoskodni az áru saját költségen történő elszállításáról. Amennyiben Vevő az árut a Szállítóhoz való vissza-szállításától számított 3 napon belül nem szállítja el, a negyedik naptól Szállító a VI/3. pontban meghatározott mértékű tárolási díjat számít fel a megrendelt termék tárolásáért. Ez a rendelkezés 60 napig alkalmazható, azt követően szállító jogosult a szerződéstől a VI/4. pont szerint elállni.
VI. Az átadás-átvétel időpontja
VI/1. Szállító telefonon, telefaxon, levélben, vagy futár útján köteles értesíteni Vevőt az általa megrendelt áru megérkezéséről. Telefonon vagy személyesen történő értesítés esetén Szállító köteles az értesítést ajánlott levél útján, vagy más bizonyítható módon is megtenni. Az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni a postára adástól számított 5. napon, telefaxon történő továbbítás esetén pedig az adási nyugtán szereplő időpontban. Felek felelősek azért, hogy az általuk a szerződéskötéskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és kötelesek a másik felet adataikban bekövetkező változásról haladéktalanul értesíteni.
VI/2. Vevő az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az általa megrendelt Áru(k) ellenértékét - figyelemmel a megrendeléskor megfizetett előleg összegére is - teljes egészében megfizetni és az Áru(k)at elszállítani.
VI/3. Amennyiben Vevő az általa megrendelt Árut a kiértesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül nem veszi át, az esetben Szállító a késedelem 8. napjától jogosult tárolási díjat felszámítani. A Tárolási díj mértéke a naponta a megrendelt Áru(k) értékének 2%-a. Szállító a tároláshoz, raktározással foglalkozó harmadik személy közreműködését is jogosult igénybe venni. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap késedelem egész napnak minősül.
VI/4. Amennyiben Vevő az általa megrendelt Áru(k)ért a kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem jelentkezik és az árut nem veszi át, az esetben Szállító jogosult a megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ilyen esetben Vevő a tárolási díjat köteles megfizetni. A tárolási díj összegét Szállító a Vevő által megfizetett előlegbe beszámíthatja.
VII. Fizetési feltételek
VII/1. A vételár megfizetése készpénzben vagy egyéb készpénzt helyettesítő eszközzel a Szállító pénztárában vagy a Szállító bankszámlájára való utalással lehetséges.
VII/2. Amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy Vevő nem lesz képes az általa megrendelt Áru(k) ellenértékének kiegyenlítésére, Szállító jogosult bankgaranciát, további előleget vagy a teljes vételár előre történő kiegyenlítését, illetve más fizetési biztosítékot kérni a Vevőtől.
VII/3. Késedelmes fizetés esetén Szállító a számla összegére vetítve, napi kamatszámítással évi, a mindenkori évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. Ez a rendelkezés a késedelem 60. napjáig alkalmazható, azt követően Szállító jogosult a szerződéstől a VI/4. pont szerint elállni.
VIII. Tulajdonjog fenntartása
A Vevő által megrendelt Áru(k) - a megfizetett előleg mértékétől függetlenül - azok ellenértékének és az esetlegesen felmerülő egyéb költségek (így pl. kivitelezési díjjak) teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt az Áru(ka)t biztosítékul adni vagy más módon megterhelni nem lehet.
IX. Kárveszély átszállása.
A kárveszély az áru átvételekor, a Vevőnek történő átadásakor száll át Vevőre a szerződéskötés helyén, azaz Szállító székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy raktárán. A kárveszélyviselés kiterjed az áru átadását követő szállítójárműbe történő berakodása során bekövetkező bármely kárra is.
X. A szerződés felmondása.
Vevő a szerződést, annak teljesítéséig bármikor jogosult írásban, rendes felmondással felmondani, köteles azonban egy egyösszegű meghiúsulási kötbért fizetni Szállító részére. Az így fizetendő kötbér mértéke az áru bruttó vételárának 30%-a, kivéve azt az esetet, ha a termék méretre gyártott és a Vevő rendes felmondásának kézhezvételekor a termék már gyártás alatt áll, mely esetben a fizetendő kötbér mértéke 50%. Szállító a kötbér összegéig beszámításra jogosult a Vevő által befizetett előleggel szemben.
XI. Reklamáció
XI/1. Szállító az Áru(k)at az átadás-átvételekor mennyiségileg, darab és súly szerint adja át Vevő részére. Vevő az Áru(t) mennyiségi szempontból az átadás-átvételkor köteles átvenni és ellenőrizni.
XI/2. Amennyiben Vevő az átadás-átvétel során az áru mennyiségével - darabszámával és súlyával - valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentett be kifogást, illetve reklamációt, ez esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támaszthat igényt Szállítóval szemben.
XI/3. Amennyiben Vevő az átvett Áru(k) mennyiségével - darabszámával, súlyával - kapcsolatosan, kifogást kíván bejelenteni, azt az átadás-átvételkor köteles megtenni. A kifogásról a felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szállító a kifogást annak bejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul tájékoztatni Vevőt, továbbá ennek eredményeképpen a reklamációt haladéktalanul orvosolni, vagy a reklamációt elutasítani.
XI/4. Szállító a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállási és szavatossági felelősséget vállalja, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletre.
XI/5. Minőségi reklamáció: Vevő az árut az átvételt követően haladéktalanul köteles megvizsgálni, és az esetleges minőségi kifogásait, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 napon belül Szállítóval közölni. Ha a minőségi kifogásra okot adó esemény a jótállási idő alatt következik be, Vevő köteles haladéktalanul jelezni igényét Szállító felé. Minden igénybejelentésnek írásban kell megtörténnie. A hiba bejelentés késedelméből eredő kárért Vevő felel. Vevő jótállási igényét csak a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, és/vagy az eredeti számlával vagy nyugtával érvényesítheti.
XI/6. Hibás teljesítés esetén Vevő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy ha az a Szállítónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. A jótállás keretében Szállító köteles a fogyasztási cikket kicserélni, amennyiben a szállított termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 napon belül meghibásodik, és Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül csereigényt érvényesít, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, vagy annak a Szállító nem tud eleget tenni, illetve azt nem vállalja, Vevő másodsorban - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, a hibát a Szállító költségére és a Szállító nevére kiállított számlával, szakszerű módon, a mindenkori ésszerű piaci árak keretein belül, mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – Szállító a műszakilag indokolt lehető legrövidebb határidőn belül, a a jogosult érdekeit kímélve köteles elvégezni, ennek keretében Szállító törekszik arra, hogy a kijavítást, kicserélést 15 napon belül elvégezze. Szállítót jótállási és szavatossági kötelezettség jog-szabály eltérő rendelkezése hiányában nem kötelezi, amennyiben a hiba a Vevőnek felróható okból következett be, így különösen az Áru nem rendeltetésszerű használatából vagy szakszerűtlen összeszereléséből adódó hiba esetén.
XI/7. Jótállási, szavatossági igények érvényesítésének rendje: A minőségi kifogások intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) előírásai az irányadóak. Szállító köteles a Vevő kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, annak másolatát Vevő részére átadni, és a Vevő igényének teljesíthetőségéről a jegyzőkönyv felvételekor, de legkésőbb 5 munkanapon belül Vevőt értesíteni. Vevő reklamációs igényét köteles személyesen Szállító székhelyén, illetve fióktelepen történő vásárlás esetén a fióktelepen vagy sajátkezűleg aláírt levélben, postai úton bejelenteni. A reklamáció akkor tekinthető bejelentettnek, ha a Szállító által a Vevő részére megküldött reklamációs bejelentő lapot Vevő aláírta, és hitelt érdemlően bizonyítható módon Szállító részére személyesen vagy postai úton visszajuttatta.
XI/8. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Áru(k) hibája vagy meghibásodása a Vevő szakszerűtlen üzembe helyezésének, működtetésének, tárolásának, szervizelésének vagy egyéb szakszerűtlen beavatkozásának, illetve annak az eredménye, hogy Vevő nem tartotta be a kezelési és használati útmutató előírásait, abban az esetben a Szállító jogosult a szervízeléssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét leszámlázni Vevő részére. Ilyen esetben Szállító jótállási kötelezettsége megszűnik.
XII. Hibás termék vásárlása. Vevő tudomásul veszi, hogy Szállító mentesül a szavatossági felelősség alól az olyan hiba esetén, amely hibát Vevő a szerződéskötéskor ismert.. Szállító szavatossági felelőssége ilyen esetben csak a Vevő által nem ismert egyéb hibáért áll fenn.
XIII. Beszámítás
A Szállítóval szemben fennálló tartozásokba - jelen Általános Szerződési feltételek IV/2. pontjaiban szabályozott eseten túl - kizárólag, az adott Megrendelő részére jogerősen megítélt vagy Szállító által elismert tartozások számíthatóak be.
XIV. Eltérések.
A Vevő által megrendelt termékek illetve egyéb termékek esetén a mintaként kiállított vagy a katalógusban meghirdetett termékek méreteiben, színeiben a kereskedelemben, a kereskedelmi szokás alapján elfogadható mértékű, csekély eltérés megengedett, amely nem minősül hibának, ezért a Szállító felelősséggel nem tartozik. Szállító kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a katalógusában szereplő, vagy kiállított termékeket fejlessze, azokon változtatásokat eszközöljön.
XV. Szavatossági időn túli javítások
XV/1. Szállító az árunak a szavatossági időn túl bekövetkezett hibájának illetve meghibásodásának esetén a hibát Vevő megrendelése esetén a mindenkor hatályos szerviz árlistája alapján javítja ki.
XV/2. Szállító az elvégzett szerelési munkákért a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) szerinti jótállást vállalja, amennyiben ilyet a jogszabály előír.
XVI. Vis major Szállító semmilyen vis majorból - így különösen: munkabeszüntetések, rendkívüli államigazgatási intézkedések, időjárási akadályok, természeti katasztrófák stb. - eredő késedelmes szállításért nem vállal felelősséget. Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 3 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a megrendeléstől való elállás.
XVII. Adatkezelés
XVII/1. Szállító, Vevő önkéntesen szolgáltatott adatait (név, lakcím) a garanciális idő fennállásáig, az estleges garanciális javítások teljesítése és kapcsolattartás céljából, Vevő hozzájárulása alapján nyilvántartja. Vevő adatai a garancia idő lejártát követően kizárólag a XVII/2. pontban foglaltak céljából kerülnek felhasználásra. Vevő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a garanciális és szavatossági felelősség teljesítése érdekében neve és lakcíme a hibás termék gyártója, illetve a gyártó vagy szállító alvállalkozója részére átadásra kerüljön a hiba felmérése és kijavítása érdekében.
XVII/2. Szállító, Vevő hozzájárulása alapján Vevő nevét és lakcímét közvetlen üzletszerzési listáján nyilvántartja, Vevő részére direkt marketing levelek és reklámanyagok továbbítása céljából. Vevő bármikor kérheti írásban az önkéntesen szolgáltatott adatai fent megjelölt célra történő kezelésének megszüntetését, ez esetben a Szállító törli Vevő adatait az üzletszerzési listájáról.
XVII/3. Szállító az üzletszerzési listáján szereplő adatokat direkt marketing tevékenysége érdekében, adatfeldolgozás céljából továbbítja alvállalkozója részére, aki az adatokat nem jogosult további harmadik személy részére továbbítani, nyilvánosságra hozni, és azokat kizárólag a Szállító érdekében végzett adatfeldolgozás céljából kezelheti.
XVII/4. Szállító Vevő adatainak kezelése során az 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, és gondoskodik az adatok jogszabályoknak megfelelő védelméről.
XVIII. Irányadó jog, jogkikötés
XVIII/1. Amennyiben felek között egyedi szerződés jött létre úgy jelen általános szerződési feltételek a megkötött szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.
XVIII/2. Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.
XVIII/3. Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére, feltéve, hogy a Vevő gazdálkodó szervezet – kivéve, ha székhelye nem Budapest vagy Pest Megye területén van, mely esetre a Felek illetékességi kikötést nem tesznek – szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
XVIII/4. Jelen ÁSZF a Szállító által kibocsátott újabb ÁSZF hatályba lépéséig marad érvényben. Az új ÁSZF annak kihirdetéstől számított 30 nap elteltével lép életbe. Jelen ÁSZF egy-egy példányát Szállító telephelyein és ügyfélszolgálatain is kifüggeszti, illetve az elérhető a www.welldeck.hu weboldalon keresztül.
XVIII/5. Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Töltse le termék ismertető prospektusainkat!

Feltöltés alatt

brochure